საზოგადოება > რიგი ავტომობილის ახალი სანომრე ნიშნების ასაღებად